Rekuperator AirPack 400h / 400v

Nowy produkt

Centrala wentylacyjna AirPack 400h z podłączeniem bocznym i AirPack 400v z podłączeniem górnym

Więcej szczegółów

7 714,37 zł

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Centrala wentylacyjna AirPack 400h oraz AirPack 400v (w dalszej części tekstu określana jako AirPack 400) przeznaczona jest do realizacji zrównoważonej wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych. Urządzenie umożliwia odzysk ciepła z powietrza usuwanego z budynku ze sprawnością przekraczającą 90% oraz jest wyposażone w energooszczędne wentylatory z płynną regulacją wydajności zapewniające niskie zużycie energii elektrycznej oraz cichą pracę.

Podzespoły wchodzące w skład urządzenia:

 • przeciwprądowy wymiennik ciepła,
 • wentylator nawiewny,
 • wentylator wywiewny,
 • filtr powietrza zewnętrznego,
 • filtr powietrza wewnętrznego,
 • presostat (nie dotyczy wersji BASE),
 • przepustnica obejścia wymiennika z siłownikiem,
 • system zapobiegający zamrożeniu kondensatu w wymienniku ciepła,
 • układ sterowania,
 • nagrzewnica elektryczna systemu przeciwzamrożeniowego.

Urządzenia AirPack 400 umożliwiają:

 • stałą wymianę powietrza w budynku,
 • minimalną wymianę powietrza wymaganą ze względów higienicznych,
 • uzyskanie oszczędności energii dzięki wysokiej sprawności odzysku ciepła,
 • osiągnięcie wysokiego standardu higienicznego dzięki dostarczaniu do pomieszczeń świeżego powietrza oraz usuwaniu zanieczyszczeń w tym wilgoci i tym samym zapobieganiu rozwojowi pleśni i grzybów w budynku.

Dane techniczne:

Strumień powietrza 415 [m3/h] (100 [Pa])
390 [m3/h] (150 [Pa])
365 [m3/h] (200 [Pa])
Sprawność odzysku ciepła do 92%
Maksymalne ciśnienie akustyczne w odległości 1m 47 [dB(A)]
Wymiennik ciepła przeciwprądowy, tworzywo sztuczne (RecAir)
Wentylatory odśrodkowe z silnikami prądu stałego EC (EBM Papst)
Bypass automatyczny, programowalny
System przeciwzamrożeniowy FPX – sterowany elektronicznie, aktywacja przy temperaturze < 1oC
Filtry G4 (opcjonalnie filtr o wydłużonej żywotności z wymiennym prefiltrem)
Zasilanie 230 [V] (AC), 50 [Hz]
Średnica króćców przyłączeniowych 200 [mm]
Króciec kondensatu 32 [mm]
Masa 68 [kg]
Temperatura pracy +5 [oC] ÷ +45 [oC]

Wymiary (w mm):

AirPack 400h

AirPack 400v

Charakterystyka przepływowa:

SFP [W/(m3/h)] - moc właściwa wentylatora
- moc pobierana przez wentylator: PW [W] = SFP [W/(m3/h)]*V [m3/h)
- moc pobierana przez system sterowania: PS [W] = 5 W

Sprawność odzysku ciepła:

- powietrze wewnętrzne T = 20°C, RH = 38%
- powietrza zewnętrzne T = -7°C, RH = 20%
(PN-EN-13141-7:2010)

Dane akustyczne (w dB):

117 [m3/h] (12[Pa]) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz LwA [dB(A)]
KANAŁ NAWIEWNY 37 37 42 44 44 41 37 35 48
KANAŁ WYWIEWNY 30 26 33 36 33 27 20 11 37
OBUDOWA 26 18 26 27 24 17 14 15 28
208 [m3/h] (41[Pa]) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz LwA [dB(A)]
KANAŁ NAWIEWNY 50 50 55 57 57 53 50 48 61
KANAŁ WYWIEWNY 43 39 46 49 46 39 33 24 50
OBUDOWA 39 31 39 40 37 29 27 28 41
299 [m3/h] (87[Pa]) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz LwA [dB(A)]
KANAŁ NAWIEWNY 58 58 63 65 65 61 58 56 69
KANAŁ WYWIEWNY 51 47 54 57 54 47 41 32 58
OBUDOWA 47 39 47 48 45 37 35 36 49
390 [m3/h] (150[Pa]) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz LwA [dB(A)]
KANAŁ NAWIEWNY 63 63 69 71 70 67 64 61 75
KANAŁ WYWIEWNY 56 52 60 63 59 53 47 37 64
OBUDOWA 52 44 53 54 50 43 41 41 55

Warunki użytkowania:

 • przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi centrali wentylacyjnej AirPack oraz instrukcją obsługi panelu sterowania,
 • urządzenie podczas pracy powinno znajdować się w pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest temperatura powietrza w zakresie od +5°C do +45°C,
 • wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu, w którym zainstalowane jest urządzenie AirPack nie powinna przekraczać poziomu, powyżej którego występuje kondensacja pary wodnej powierzchni obudowy; w przeciwnym wypadku na powierzchni obudowy może pojawić się warstwa kondensatu,
 • dopuszczalna maksymalna temperatura powietrza w króćcu wywiewnym: poniżej +50°C,
 • dopuszczalna maksymalna temperatura powietrza w króćcu nawiewnym: poniżej +50°C,
 • w trakcie prowadzenia prac remontowych w budynku, w którym zainstalowane jest urządzenie należy je zabezpieczyć zgodnie z poniższą instrukcją: 1. wyłączyć urządzenie z eksploatacji, 2. szczelnie zaślepić kanały wentylacyjne w przypadku, kiedy istnieje zagrożenie przedostania się pyłu do wnętrza urządzenia, urządzenie AirPack nie jest przeznaczone do transportu pneumatycznego oraz usuwania zanieczyszczeń w postaci gazów, cieczy i cząstek stałych mogących powodować uszkodzenie materiałów lub podzespołów wchodzących w skład urządzenia,
 • urządzenie nie jest przeznaczone do wentylacji basenów.


Uwaga:

Użytkowanie urządzenia w warunkach niezgodnych z warunkami określonymi powyżej może spowodować: nieprawidłowe działanie instalacji wentylacyjnej, nieprawidłowe działanie urządzenia AirPack, uszkodzenie urządzenia lub instalacji wentylacyjnej, zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

Funkcjonalność systemu sterowania:

Centrala wentylacyjna AirPack wyposażona jest w zintegrowany system automatyki Green-T. Modułowa konstrukcja sterownika pozwala na poszerzenie funkcjonalności układu automatyki poprzez rozbudowę sterownika o moduł rozszerzający. Sterownik jest zintegrowany z urządzeniem. Komunikacja użytkownika ze sterownikiem realizowana jest poprzez zastosowanie jednego z czterech dostępnych w ofercie paneli sterowania.

1. Funkcjonalność modułu głównego Green-T BASIC: standardowo w każdym urządzeniu AirPack zainstalowany jest moduł główny Green-T BASIC zapewniający obsługę wszystkich urządzeń i podzespołów wchodzących w skład centrali wentylacyjnej oraz następujących urządzeń peryferyjnych:

 • kabel grzejny do przewodu kondensatu,
 • komunikacja Modbus RTU (poprzez RS 485),
 • higrostat,
 • czujnik jakości powietrza,
 • presostat filtru,
 • złącza komunikacyjne wszystkich stosowanych w systemie Green-T paneli sterowania.


2. Funkcjonalność modułu rozszerzającego Green-T UPGRADE: zastosowanie modułu rozszerzającego rozbudowuje funkcjonalność sterownika o obsługę szeregu urządzeń peryferyjnych, które mogą być obsługiwane równocześnie:

 • sterowanie nagrzewnicy kanałowej,
 • sterowanie chłodnicy kanałowej,
 • siłownik przepustnicy GWC,
 • siłownik przepustnicy odcinającej kanału czerpni,
 • siłownik przepustnicy odcinającej kanału wyrzutni,
 • moduł oczyszczania powietrza,
 • pompa nagrzewnicy wodnej,
 • czujnik temperatury powietrza po nagrzewnicy kanałowej,
 • presostat filtra wtórnego,
 • sygnał z okapu,
 • sygnał z centralki p.poż.,
 • sygnał awarii nagrzewnicy elektrycznej,
 • włącznik funkcji rozpalania kominka.
 • sygnał z alarmu/włącznik funkcji “pusty dom”,
 • sygnał awarii nagrzewnicy elektrycznej,
 • potwierdzenie pracy nagrzewnicy elektrycznej.


3. Tryby pracy:

 • Tryb Manualny: działa w sposób ciągły z zadaną intensywnością wentylacji; w ramach TRYBU MANUALNEGO można zdefiniować godziny uruchamiania WIETRZENIA oraz jego intensywność,
 • Tryb Automatyczny: działa według zdefiniowanego harmonogramu tygodniowego określającego intensywność wentylacji w poszczególnych przedziałach czasu; nastawy harmonogramu mogą być dowolnie modyfikowane przez użytkownika; przewidziano możliwość zdefiniowania dwóch harmonogramów (LATO oraz ZIMA); w każdym dniu można zdefiniować maksymalnie cztery przedziały czasowe oraz chwilę rozpoczęcia WIETRZENIA.
 • Tryb Chwilowy: centrala pracuje przez określony czas z dowolnie zadaną intensywnością wentylacji oraz/lub temperaturą powietrza nawiewanego; użytkownik korzystając z panelu, w każdej chwili może zadać intensywność wentylacji lub temperaturę powietrza nawiewanego; po wykonaniu nastawy centrala będzie realizować TRYB CHILOWY pracując z zadanymi wartościami; jeżeli zmiana wprowadzana jest w momencie aktywnego TRYBU AUTOMATYCZNEGO, obowiązuje ona do zakończenia odcinka czasu, w którym została wprowadzona lub do momentu wybrania innego trybu (AUTOMATYCZNEGO lub MANUALNEGO); jeżeli zmiana wprowadzana jest w czasie TRYBU MANUALNEGO, obowiązuje ona do chwili dokonania wyboru innego trybu (AUTOMATYCZNEGO lub MANUALNEGO); w każdej chwili nastawy TRYBU CHWILOWEGO mogą zostać zmienione.


4. Funkcja EKO/KOMFORT: jeżeli instalacja jest wyposażona w kanałowe wymienniki ciepła sterowane ze sterownika centrali wentylacyjnej AirPack urządzenie działa w funkcji KOMFORT lub EKO; uaktywnienie funkcji KOMORT włącza działanie wymienników ciepła; centrala dąży do utrzymania zadanej temperatury powietrza nawiewanego; uaktywnienie funkcji EKO wyłącza działanie kanałowych wymienników ciepła; centrala nie dąży do utrzymania zadanej temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń; zapewnia wentylację z najwyższą możliwą efektywnością odzysku ciepła,

5. System przeciwzamrożeniowy FPX: urządzenie AirPack wyposażone jest w zaawansowany system chroniący wymiennik ciepła przed zagrożeniem zamrożenia kondensatu powstającego na skutek skraplania się pary wodnej zawartej w powietrzu wywiewanym z budynku; system zapewnia zbilansowaną wentylację nawet przy niskich temperaturach powietrza zewnętrznego; działanie systemu opiera się na płynnej regulacji mocy nagrzewnicy przeciwzamrożeniowej zainstalowanej przed wymiennikiem ciepła oraz płynnej regulacji wydajności wentylatorów; regulacja realizowana jest w funkcji temperatury powietrza w wymienniku ciepła; wbudowany w sterownik układ oraz specjalnie opracowane oprogramowanie zapewniają zużycie jedynie minimalnej ilości energii niezbędnej do utrzymania zbilansowanej wentylacji w budynku w czasie występowania temperatur powietrza zewnętrznego poniżej -1°C; tryb systemu FPX aktywowany jest automatycznie, gdy temperatura powietrza zewnętrznego spadnie poniżej progowej wartości, wyższej od temperatury, poniżej której uruchamiana jest nagrzewnica; system ten działa w dwóch trybach (FPX1 lub FPX2); w trybie FPX1 dominującą role w ochronie wymiennika odgrywa płynna regulacja mocy nagrzewnicy, a podczas występowania bardzo niskich temperatur, kiedy regulacja mocy nagrzewnicy elektrycznej nie jest wystarczająca do zapewnienia bezpiecznej pracy wymiennika układ wchodzi w tryb FPX2;; w trybie FPX2 dominująca rolę odgrywa płynna, równoległa regulacja wydajności obu wentylatorów; zarówno tryb FPX1 jak i tryb FPX2 zapewniają zbilansowana wentylację nawiewno wywiewną; zmiana intensywności wentylacji podczas aktywnego trybu FPX (niezależnie czy jest to tryb FPX1 czy FPX2) zawsze powoduje przejście w tryb FPX1, a następnie, jeżeli po określonym czasie działania systemu osiągnięte zostaną warunki zapewniające bezpieczna pracę wymiennika, system pozostanie w trybie FPX1, w przeciwnym wypadku przejdzie w tryb FPX2.

6. Funkcje specjalne:

 • Przewietrzanie pomieszczeń: funkcja chwilowo zwiększa intensywności wentylacji; funkcję można włączyć ręcznie lub może działać włączana automatycznie w zależności od zadanych nastaw czasowych; celem działania funkcji jest szybkie usunięcie zanieczyszczeń z pomieszczeń wentylowanych; nastawy - intensywności wentylacji w czasie przewietrzania, czas działania przewietrzania; sposób aktywacji funkcji - ręcznie z panelu sterowania, automatycznie w TRYBIE AUTOMATYCZNYM według nastawy czasowej w kalendarzu, automatycznie w TRYBIE RĘCZNYM według nastawy czasowej,
 • Przewietrzanie łazienki: funkcja chwilowo zwiększa intensywności wentylacji; celem jest szybkie usunięcie zanieczyszczeń z pomieszczenia łazienk; nastawy - intensywności wentylacji w czasie wietrzenia łazienki i czas działania przewietrzania; sposób aktywacji funkcj - włącznik naścienny w pomieszczeniu łazienki, sygnał z włącznika światła w łazience, włączenie automatyczne poprzez sygnał otrzymany z higrostatu zainstalowanego w łazience po przekroczeniu zadanego poziomu wilgotności względnej powietrza,
 • Pusty dom: funkcja minimalizująca intensywność wentylacji podczas nieobecności mieszkańców; sposób aktywacji funkcji - z panelu sterowania lub automatycznie podczas aktywacji alarmu w budynku,
 • Usuwanie zanieczyszczeń: funkcja zwiększa intensywności wentylacji po przekroczeniu stężenia danego zanieczyszczenia w powietrzu; funkcja może być sterowana z dowolnego progowego czujnika jakości powietrza (np. CO2) umieszczonego w pomieszczeniu; celem działania funkcji jest szybka poprawa jakości powietrza; nastawy - intensywności wentylacji w czasie usuwania zanieczyszczeń; sposób aktywacji funkcji - automatycznie z czujnika jakości powietrza,
 • Kominek: funkcja umożliwia wywołanie chwilowego nadciśnienia w pomieszczeniu w celu ułatwienia rozpalenia ognia w kominku; nastawy - różnicowanie strumieni [%] i czas działania funkcji,
 • By-pass: funkcja umożliwia przepływ strumienia powietrza przez obejście wymiennika ciepła; celem jest wyłączenie działania odzysku ciepła i bezpośrednie dostarczanie świeżego powietrza do budynku; nastawy - temperatura powietrza zewnętrznego, powyżej której by-pass może się otworzyć i temperatura powietrza w pomieszczeniu, powyżej której ma zadziałać by-pass,
 • Otwarte okna: funkcja wyłącza wentylator nawiewny w czasie, kiedy otwarte są okna w pomieszczeniu; powietrze świeże dostaje się do pomieszczeń przez otwarte okna; wentylator wyciągowy działa zgodnie z aktualną nastawą; sposób aktywacji funkcji - z panelu sterowania,
 • Gruntowy Wymiennik Ciepła: funkcja steruje pracą Gruntowego Wymiennika Ciepła (GWC); w przypadku powietrznego wymiennika gruntowego funkcja steruje pracą przepustnicy GWC; powietrze świeże jest pobierane przez centralę wentylacyjną AirPack bezpośrednio z zewnątrz lub poprzez Gruntowy Powietrzny Wymiennik Ciepła; w przypadku wymiennika z czynnikiem pośredniczącym funkcja włącza lub wyłącza pompę czynnika; nastawy - temperatura powietrza zewnętrznego, powyżej której wykorzystywany jest wymiennik gruntowy w okresie lata i temperatura powietrza zewnętrznego, poniżej której wykorzystywany jest wymiennik gruntowy w okresie zimy.


Włączanie i wyłączanie urządzenia:

 • włączanie: włożyć wtyczkę do gniazda zasilania, ustawić włącznik w pozycji ON (I), uruchomić urządzenie korzystając z panelu sterowania,
 • wyłączanie: wyłączyć urządzenie korzystając z panelu sterowania.


Uwaga: Po wyłączeniu urządzenia odczekać do chwili, gdy wentylatory przestaną działać. Jeżeli urządzenie działało w trybie przeciwzamrożeniowym lub z załączoną nagrzewnicą kanałową, po wyłączeniu centrali wentylacyjnej AirPack wentylatory zostaną wyłączone ze zwłoką czasową 30 do 180 sekund w celu schładzania elementu grzejnego nagrzewnic elektrycznych.

 • ustawić włącznik w pozycji OFF (O)


Zagrożenie:
Po otwarciu panelu, element grzejny systemu przeciwzamrożeniowego może mieć wysoką temperaturę.

Interfejs:

Sterownik central AirPack współpracuje z rodziną paneli sterowania Air. Panele sterowania są wyłącznie interfejsami służącymi do komunikacji użytkownika ze sterownikiem w celu dokonania zmiany nastaw i konfiguracji systemu. Sterownik zawsze zabudowany jest w skrzynce automatyki umieszczonej na obudowie centrali wentylacyjnej. Sterownik nie przechowuje żadnych danych związanych z pracą urządzenia, dlatego też każda centrala wentylacyjna AirPack kontynuuje pracę po odłączeniu panelu sterowania. Ponowne wpięcie panelu sterowania umożliwia automatycznie (bez konieczności restartu) sterowanie urządzeniem.

W ramach systemu sterowania Green-T oferowane są dwa panele lokalne (Air+ oraz AirL+) oraz dwa panele zdalne (AirS oraz Air++). System umożliwia równoczesne podłączenie dwóch lub trzech paneli sterujących do sterownika jednej centrali wentylacyjnej AirPack. Możliwe są dowolne kombinacje dwóch paneli z wyjątkiem równoczesnego podłączenia dwóch paneli lokalnych (Air+ oraz AirL+).

Każdy z paneli sterowania, z wyjątkiem panelu AirS daje dostęp do pełnej funkcjonalności systemu sterowania. W przypadku stosowania panelu AirS jako jedynego panelu sterowania nie ma możliwości zmiany konfiguracji urządzenia oraz ograniczony jest dostęp do niektórych nastaw i funkcji.

 • Panel AirS: panel z przełącznikiem 6-położeniowym, przeznaczony do montażu naściennego w pomieszczeniu; standardowo panel dostarczany jest z kablem UTP8P8C o długości 10m; może być stosowany wraz z pozostałymi panelami lub działać jako podstawowy panel sterowania centrali wentylacyjnej AirPack;FUNKCJONALNOŚĆ:

       - posiada trzy nastawy intensywności wentylacji - przekręcenie pokrętła na pozycję odpowiednio jeden, dwa lub trzy;
       - realizacja trybu automatycznego zdefiniowanego w sterowniku - przekręcenie pokrętła w pozycję AUTO;
       - realizacja trybu przewietrzania - przekręcenie pokrętła w pozycje przewietrzanie;
       - sygnalizacja zabrudzenia filtra;
       - sygnalizacja awarii;
      - sygnalizacja włączenia by-pass;
       - sygnalizacja uruchomienia trybu przeciwzamrożeniowego.

W przypadku, gdy panel AirS jest jedynym panelem sterowania podłączonym do sterownika centrali wentylacyjnej AirPack urządzenie może pracować w trybie manualnym z jedną z trzech intensywności wentylacji lub w trybie automatycznym realizując program wentylacji w cyklu tygodniowym. Ze względu na brak możliwości wprowadzanie zmian w konfiguracji sterownika oraz programie tygodniowym z poziomu panelu AirS, program tygodniowy realizowany jest według domyślnych nastaw fabrycznych lub nastaw zdefiniowanych przez instalatora podczas uruchamiania urządzenia. Nastawy harmonogramów tygodniowych mogą zostać w każdej chwili zmienione po podpięciu dowolnego panelu sterowania. W przypadku kiedy panel AirS jest jedynym panelem sterowania urządzenia funkcje sterownika tj. tryb chwilowy, funkcja komfort, otwarte okna, kominek nie są dostępne.

 • Panel Air+: lokalny panel sterowania LCD instalowany na obudowie sterownika; panel ten umożliwia obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania Green-T.
   
 • Panel AirL+: lokalny panel LCD połączony ze sterownikiem kablem o długości 1.5 m poprzez równoległe złącze komunikacyjne umieszczone na obudowie sterownika; dzięki zastosowaniu magnesów neodymowych możliwe jest wygodne umieszczenie panelu w dowolnie wybranym miejscu na obudowie urządzenia; panel umożliwia obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania Green-T.
   
 • Panel Air++: kolorowy, zdalny panel dotykowy o przekątnej 4.3” przeznaczony do montażu naściennego; umożliwia obsługę wszystkich funkcji systemu sterowania Green-T.Wymiana filtrów:

W układzie sterowania urządzenia AirPack przewidziano dwa sposoby sygnalizacji zabrudzenia filtrów. Są one zależne od wyposażenia centrali:

 • w przypadku centrali wentylacyjnej AirPack wyposażonej w presostat, system automatyki informuje użytkownika o konieczności wymiany filtrów w chwili, kiedy na skutek zabrudzenia materiału filtrującego opór przepływu powietrza wzrośnie powyżej wartości granicznej; sygnalizacja jest niezależna od zastosowanego typu filtrów; komunikat o konieczności wymiany filtrów zostanie automatycznie skasowany po włożeniu nowych wkładów filtracyjnych,
 • w przypadku centrali wentylacyjnej AirPack niewyposażonej w presostat, po włożeniu kasety filtracyjnej, należy ustawić typ zastosowanych filtrów korzystając z panelu sterowania oraz zatwierdzić wymianę zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji obsługi panelu sterowania; system automatyki poinformuje o konieczności wymiany filtrów po upłynięciu czasu zależnego od zastosowanego rodzaju filtrów; pierwsze włożenie kasety filtracyjnej następuje podczas instalacji urządzenia i jest wykonywane przez instalatora (filtr plisowany : komunikat po 20 do 30 tygodniach od ostatniej wymiany, filtr płaski: komunikat po 8 do 16 tygodniach od ostatniej wymiany).


Uwaga: Niedopuszczalna jest praca urządzenia bez bez filtrów lub z filtrami zużytymi.

Demontaż panelu: odkręcenie śrub mocujących panel (klucz imbusowy HEX5 lub HEX6), zdjęcie panelu.
Zagrożenie: Przed demontażem paneli zamykających obudowę należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.


Wymiana wkładów filtracyjnych:
wysunięcie filtrów wraz z izolowaną przegrodą, wsunięcie nowych wkładów filtracyjnych wraz z izolowaną przegrodą.


Montaż panelu zamykającego obudowę urządzenia:
założenie panelu, dokręcenie śrub mocujących panel (klucz imbusowy HEX5 lub HEX6).


Ustawienie typu filtrów:
ustawienie typu zastosowanego filtra przy pomocy dowolnego panelu (Air+/AirL+, Air++ lub AirS) według instrukcji panelu; ustawienie typu filtra powoduje: ustawienie aktualnej daty wymiany filtrów na datę bieżącą, skasowanie komunikatu sygnalizacji zabrudzenia filtrów.

Produkty powiązane

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij